Výroční shromáždění Náboženské obce 26. 3. 2023 od 10:15

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 26. března 2023 od 10:15 hod do farního sálku Husova sboru.

Program:

  1. Úvodní modlitba
  2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2022
  4. Schválení zprávy o činnosti Rady starších za rok 2022
  5. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2022
  6. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2023
  7. Seznámení s plánem oprav a investic
  8. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
  9. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno.

Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen
Náboženské obce v Olomouci starší 18 let. Takový člen může být i navržen a zvolen do RSt.