Výroční shromáždění Náboženské obce 24. 5. 2020

Výročního shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci je po odložení svoláno na na neděli 24. května 2020 od 11:15 h ve farním sále Husova sboru (po skončení nedělní bohoslužby).

Program:

 1. Výroční zpráva o činnosti Rady starších v roce 2019
 2. Výroční zpráva o činnosti duchovního v roce 2019
 3. Zpráva o výsledku hospodaření NO za rok 2019
 4. Schválení navrženého rozpočtu NO pro rok 2020
 5. Volba řádného delegáta NO pro volební sněm a diecézní shromáždění, volba
  náhradního delegáta.
 6. Doplňující volby do RST na místo finančního zpravodaje.
 7. Diskuse, rozprava
 8. Usnesení, závěr

Výroční shromáždění NO je svoláno v souladu s Ústavou a Organizačním řádem CČSH. shromáždění s hlasovacím právem je oprávněn se zúčastnit každý evidovaný člen příslušné Náboženské obce starší 18-ti let. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Májové pobožnosti 2020

Ruda u TvrdkovaKaždou květnovou středu 6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. v 17 hod se konají v Husově sboru májové pobožnosti. Přijměte pozvání k prožití vděčnosti Bohu za velikonoční naději a oslavy života.

Nedojde-li ke změně, pobožnosti budou omezeny počtem 15 účastníků.

Bohoslužby v období uvolňování vládních opatření

„Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“
Lukáš 12:25

Ruda u TvrdkovaPočínaje nedělí 26. dubna se opět konají veřejné bohoslužby do počtu 15 lidí za dodržení zvýšených hygienických opatření (roušky, dodržení dvoumetrového odstupu). Nebude-li rozhodnuto jinak, od 11. 5. je limit účastníků na bohoslužbě navýšen do 30 lidí. Po 25. 5. je počet účastníků bez omezení.

Výše uvedené se může v závislosti na vývoji událostí změnit. Sledujte, prosím, aktuální sdělení a rozhodnutí Vlády ČR. V případě pochybností se neváhejte obrátit s dotazem na bratra faráře (telefon: 585 232 073, 587 407 569, 774 145 824, mail: olomouc@ccsh.cz).

Na setkání se těší Jaroslav Křivánek, duchovní správce Husova sboru

Kolumbárium a farní kancelář o Velikonocích 2020

Kolumbárium je prostřednictvím čipových karet nadále přístupné. O nedělích a přes velikonoční svátky (ve dnech 10.–13. 4. 2020) bude kolumbárium v čase 9–17 hod v režimu odemčeno, tzn. že se dostanete dovnitř i bez čipové karty.

Farní kancelář je až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Jakékoli požadavky či dotazy můžete směřovat ve všední dny od 9–12 hod na tel. 585 232 073 nebo elektronicky na: olomouc@ccsh.cz

Teolog Petr Šandera: Bůh a pandemie (Pokus o teologickou úvahu)

Co může být řečeno ke globální pandemii, kterou nyní prožíváme, z pohledu teologie? Je jasné, že mohu nabídnout jedině svůj nedokonalý osobní názor, svůj osobní zápas o pochopení toho, co nás všechny v těchto dnech zaskočilo a v čem se každý nějak snažíme orientovat a žít. Pro jistotu také připomínám, že nejsem systematický teolog, nýbrž biblista a to starozákoník. Do značné míry to předznamenává mou odpověď.

Východiskem a základnou pro naše pochopení je pochopitelně biblická víra. To ovšem neznamená, že bychom jen citovali konkrétní biblická místa a odkazovali na konkrétní příběhy (třeba na 2 S 24). Bible musí být odpovědně vykládána. Zde se ukazuje klíčová úloha biblické hermeneutiky. Třeba porozumět biblickým textům do hloubky, nahlédnout jejich vnitřní dynamiku, poznat jemné předivo souvislostí uvnitř Bible samotné, ale také souvislostí s myšlenkovým světem a zápasy víry starověkých lidí, pozdějších generací Božího lidu i nás dnes. Krize vyvolaná nástupem pandemie je do značné míry krizí určitého pojetí světa, života i víry. Svět, na který jsme si tak zvykli, jako by náhle přestal existovat. Stal se neznámým, nevyzpytatelným, mnohem víc nebezpečným a my hledáme cestu, jak v něm žít.

Jakého Boha a jak tedy vyznává biblická víra? Napadají mne dva základní body tvořící jádro odpovědi na tuto otázku.

 1. Biblický Bůh je nepochopitelný (paradoxní, nevyzpytatelný). Jeho jednání nelze beze zbytku pochopit ani vysvětlit. Jeho jednání a úmysly přesahují náš rozum. Nemůžeme na všechny otázky týkající se dění najít vysvětlení a odpovědi podle našich představ. Velmi poučná tu může být pozorná četba knihy Jób. Co opravdu tato kniha říká? Jaký je v této knize Bůh sám? Jaký způsob výpovědi o Bohu je adekvátní? Kdo o Bohu mluví náležitě: Jób nebo jeho přátelé? Naše představy a myšlenková schémata (zvláště ta náboženská) tu procházejí velmi bolestnou očistou.
 2. Tento tajemný, paradoxní a nevyzpytatelný Bůh je láska. Kromě obvyklého odkazu na 1 J 4, 16 („Bůh je láska.“) bych uvedl nádherné místo, jímž vrcholí starozákonní kniha Jonáš. Bůh vysvětluje Jonášovi, proč nakonec ušetřil město Ninive: „A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“ (Jon 4, 11). Bůh má soucit i s městem Ninive. To tehdy představovalo jakési ztělesnění všeho zla. Bůh má soucit i s Ninive! To už něco znamená! Biblický Bůh je Bohem soucitným, milujícím, Bohem, který v Ježíšovi zjevuje svou účast s trpícím tvorstvem. Toto poznání nevyplývá obecně z dějinné zkušenosti. Je plodem víry. Nemůže být vyvozeno z běhu tohoto světa. My prostě důvěřujeme Ježíšovi a těm, co Ježíšovu cestu dosvědčují jako cestu Boží: prorokům a apoštolům i dalším svědkům víry. Navzdory všem bolestným a těžkým zkušenostem (i navzdory této pandemii) věříme, že Bůh, kterého nás Ježíš učí oslovovat „Abba – Otče“, je soucitný a milující, dokonce, že tento Bůh je láska a má dobré záměry se svým tvorstvem.

Důsledky plynoucí z těchto bodů:

 1. Nemůžeme vysvětlit, proč se to děje. To znamená, že se např. vyhneme výkladu této pandemie jako Božího trestu nad hříšným lidstvem, i když se to třeba na první pohled jeví tak biblicky. (Na internetu taková vysvětlení spolu s prosbami, aby Bůh zastavil svou trestající ruku, občas kolují.) Nemůžeme zrušit napětí tohoto paradoxu. Naopak musíme se naučit v něm žít.
 2. Je jisté, že každá krize otevírá nové otázky a pohledy. Nově najednou vidíme ty „staré“ věci. Vážíme si víc toho, co dosud pro nás bylo samozřejmostí. Přehodnocujeme a věřím, že nadále budeme přehodnocovat své pohledy a priority. [Bible zná dvojí „proč“: Jedno se týká minulosti (Kvůli čemu v minulosti se něco děje dnes?) a to druhé míří do budoucnosti. Jeho doslovný překlad zní „K čemu?“ (hebrejsky: lama).] Kam nás to může nasměrovat? Kam nás to může vést? Na tyto otázku můžeme a máme spolu se světem hledat odpovědi, na tomto hledání se můžeme a máme spolupodílet.
 3. Víra v soucitného Boha, který je láska, nás vede k solidaritě a soucitu s těmi, kdo trpí, kdo jsou vystaveni velkým zkouškám. Na prvním místě sem patří nemocní a jejich blízcí; oběti pandemie a jejich pozůstalí; jistě také ti nejohroženější a pochopitelně ti „v první linii“ (lékaři, sestry, záchranáři, dobrovolníci), ale také ti, které svírá strach a malomyslnost, kteří ztrácejí trpělivost a vůbec to všechno těžce snášejí. (Nakonec vidíme, že to jsme mnoha způsoby my všichni.)

S nimi a s celým světem se chceme podělit o svou víru, že Bůh je dobrý a že má dobré záměry s naším světem. A to hlavně tím, že zaujmeme alespoň ve svých myslích místa po jejich boku. Ovšem ne jako ti, co soudí a poučují, ale spíš jako ti, co jsou v tom s nimi, spolu s nimi cítí slabost, bolest, spolu s nimi se bojí, spolu s nimi mají své pochybnosti a otázky, ale taky to spolu s nimi nevzdávají. Zaujímáme místa po jejich boku a modlíme se tj. předkládáme všechnu tu bolest, slabost, nejistotu, ale také všechno odhodlání i odvahu, soucit a nasazení před Boží tvář s důvěrou, že to má smysl a budoucnost. Tady někde, domnívám se, je nyní naše místo a náš úkol. Tady někde se rýsuje náš podíl v této dějinné výzvě.

Kuřim, 28. března L. P. 2020

(převzato z: https://www.aktualne.ccsh.cz/pastorace/89-teolog-petr-sandera-buh-a-pandemie-pokus-o-teologickou-uvahu.html)

Zrušení bohoslužeb do odvolání

Moji milí, sestry a bratři, přátelé,

po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR se až do odvolaní nekonají v Husově sboru v neděli veřejné bohoslužby. Využijte, prosím, možnosti sledovat
bohoslužby na následujících odkazech:

Myslíme na všechny v modlitbách, prosíme za uzdravení nemocných, sílu pro pečující a pokornou trpělivost pro nás všechny.

Bratr Jaroslav, farář

Konání bohoslužeb v Husově sboru v Olomouci v souvislosti s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví

Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.
(Sk 27:25)

Sestry a bratři,

bohoslužebná nedělní  shromáždění  se budou po dobu mimořádných opatření konat jako obvykle s respektováním zákazu konání hromadných akcí nad 100 lidí. Vyzýváme věřící, aby bohoslužby navštěvovali pouze, jsou-li zdrávi a nepociťují-li žádné infekční příznaky.

Z důvodu eliminace možného šíření infekce bude vysluhování svátosti Večeře Páně pro věřící pouze duchovně, tzn. přijímat bude zástupně pouze vysluhující kněz. Rovněž doporučujeme, aby si věřící nepodávali ruce na pozdrav a věnovali zvýšenou pozornost ruční hygieně.

Z uvedeného vyplývá, že výroční shromáždění Náboženské obce dne 15. 3. 2020 se bude konat beze změny, opět s respektováním shora uvedeného opatření.

Rovněž vás prosím o modlitby za nemocné i umírající a brzké zastavení šíření koronaviru ve světě. Buďte dobré mysli, nepodléhejte strachu a pomáhejte jedni druhým.

V úctě váš bratr Jaroslav, farář